Kłym Wsewołod Wachnianyn

Клим Всеволод Вахнянин

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

profesor gimnazjum

Grupa społeczna:

inteligencja

Miejsce narodzin:

Dąbrowa

Data narodzin:

24.10.1884.

Data śmierci:

30.1.1937.

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Тут спочиває
Найдороший і Найліпший
Муж і Батько
Клим Всеволод
Вахнянин
Проф. укр. і польськ.
держ. гімн. в Перемишлі
помер в 52 році життя
30 січня 1937 р.

Клим
Вахнянин
ем. надпоборця скарб.
* 11.IV.1840. +27.I.1915.
В И. П.

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowy obelisk na trzech postumentach z wyrytym krzyżem łacińskim oraz napisami.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie betonowe, trawnik.

Nota biograficzna:

Ur. 24.10.1884 r. w Dąbrowie. Profesor gimnazjum w Przemyślu. Nauczyciel łaciny i greki.

Dane cmentarza:

Cmentarz Komunalny Główny w Przemyślu

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Przemyski

Gmina: Przemyśl

Miejscowość: Przemyśl

Adres pocztowy: ul. Juliusza Słowackiego, 37-700 Przemyśl

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Pole 14.

Opis cmentarza:

Cmentarz Główny w Przemyślu położony jest na południowym krańcu miasta przy ulicy Słowackiego (dawniej ulica Dobromilska). Teren Cmentarza Głównego zajmuje obecnie 16.5 ha i liczy blisko 30 tys. pochowanych. Początki Cmentarza Głównego poprzedziło istnienie w tym miejscu cmentarza cholerycznego, gdzie grzebano ludzi zmarłych wskutek cholery czy innych chorób zakaźnych. Założenie nekropolii przyjmuje się na rok 1831r. kiedy odnotowano pierwszą epidemię cholery. W 1859r. na cmentarzu wybudowano kaplicę. Na wmurowanej w jej wnętrzu tablicy można przeczytać: \" Ta kaplica zbudowana kosztem Franciszka i Teresy Małkowskich ... .\" Najstarsze nagrobki zachowane do naszych czasów pochodzą z lat sześćdziesiątych XIX wieku nie licząc pomników przeniesionych tutaj ze Starego Cmentarza , z których najstarszy pochodzi z 1806 roku. Wobec potrzeby poszerzenia obszaru cmentarza kilkakrotnie dokonywano zakupu sąsiednich gruntów między innymi w latach 1883, 1894, 1899 i 1911. W roku 1909 ukończono budowę muru cmentarnego oraz założono nowe kwatery i drogi w częściach wcześniej nie zagospodarowanych. W tym czasie cmentarz komunalny służył całej ludności miasta , z wyjątkiem Żydów , którzy zachowali prawo do posiadania własnego cmentarza. Na cmentarzu tym znalazły miejsce spoczynku wielu byłych uczestników powstań narodowych 1831 i 1863 roku. Jeszcze w okresie międzywojennym, było wówczas na cmentarzu 90 grobów kryjących ich szczątki. Do dziś wiele z nich uległo całkowitemu zniszczeniu. Prawdopodonie na tym cmentarzu spoczywają przeniesione z Francji szczątki polskiego generała, uczestnika Powstania Styczniowego - Jarosława Dąbrowskiego. Jednak przeprowadzone w latach 1971-1973 poszukiwania nie przyniosły pozytywnego rezultatu. W 1925 roku Przemyśł zakupił grunt obok cmentarza przeznaczony na dalsze jego poszerzenie , w 1930 roku nabyto 200 świerków dla obsadzenia dróg cmentarnych, a w 1932 zainstalowano oświetlenie elektryczne alei głównej. W okresie II wojny światowej, oprócz mieszkańców miasta chowano tutaj także osoby z terenu ówczesnego ZSRR zmarłych w obozie przejściowym dla ludności wywożonej do Niemiec na roboty przymusowe. Przez pewien czas grzebano tutaj także jeńców włoskich zmarłych w Stalagu nr 327 w Nehrybce. (Źródło: https://cmentarze24.pl/index.php/cmentarze/podkarpackie/item/342-cmentarz-glowny-przemysl).

Źródła:

Звідомлення виділу „Кружка родичів” при державній ґімназії з українською мовою навчання в Перемишлі за шкільний рік 1935-1936 з Альманахом п. н. „З юних днів, днів весни” з нагоди 40-лиття першої матури, 1976, c. XXI: file.pdf (diasporiana.org.ua)

Zdjęcie archiwalne: С., ШАХ, ДЕ СРІБНОЛЕНТИЙ СЯН ПЛИВЕ. Історичний нарис державної української гімназії в Перемишлі, Брюссель 1977, c. 57: mnib646-Sah-DeSribnolentyjSjanPlyve.pdf (apokryfruski.org)