Pyłyp Pyłypczuk

Пилип Пилипчук

Transkrypcje nazwiska:

Pylyp Pylypchuk, Filip Filipczuk

Zawód / tytuł:

Premier rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej, architekt, transportowiec

Grupa społeczna:

działacze społeczni, inteligencja, politycy

Miejsce narodzin:

Różyn na Kijowszczyźnie

Data narodzin:

28.11.1889

Data śmierci:

30.8.1940

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Інж. Пилип Пилипчук
* 28 ХІ 1889 +30 ІІІ 1940
Прем. Міністер У.Н.Р.

Inż. Pyłyp Pyłypczuk
* 28 ХІ 1889 +30 ІІІ 1940
Premier Ukraińskiej Republiki Ludowej

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta z pionowym obeliskiem zwieńczonym metalowym krzyżem, dwie tablice memoratywne (pierwsza - ukraińskojęzyczna u podstawy obelisku, druga – polskojęzyczna z przodu nagrobka).

Opis otoczenia grobu:

Metalowe ogrodzenie, otoczenie wysypane kamieniem, tablica informacyjna pionowa.

Nota biograficzna:

Urodzony w Różynie na Kijowszczyźnie. Inżynier, architekt. Wykształcony w Petersburgu. Członek Ukraińskiej Partii Socjalistów Rewolucjonistów oraz Ukraińskiej partii Ludowo-Republikańskiej. Założyciel Towarzystwa im. Ł. Ukrainki. W czasie funkcjonowania Ukraińskiego Państwa w 1918 r. (hetmanat) pełnił kierownicze funkcje odpowiadając za komunikację. W Dyrektoriacie URL (1917-1919) kierował ministerstwem dróg. W l. 1919-1920 z ramienia URL uczestniczył w pertraktacjach z władzami polskimi. Od końca 1920 r. na emigracji w Polsce. Od lutego 1921 r. zastępca przewodniczącego parlamentu URL. W l. 1921-1922 premier minister oraz minister finansów w rządzie URL. W l. 1922-1925 wykładowca tajnej politechniki we Lwowie. Od 1926 r. mieszkał w Łucku, a od 1929 r. w Chełmie.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Górce w Chełmie w zarządzie Rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Województwo: Lubelskie

Powiat: Chełmski

Gmina: Chełm

Miejscowość: Chełm


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Centralna część cmentarza, na wzniesieniu, nagrobek widoczny z daleka.

Opis cmentarza:

Źródła:

Колянчук O., Увічнення нескорених. Українські військові меморіали 20-30-х років ХХ ст. у Польщі, Львів 2003, c. 169, 170.

Eнциклопедія історії України, http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pylypchuk_P [dostęp 8.09.2021]